Bases legals trivial «Els llops ja no viuen als boscos» (Presentació oficial booktrailer a Facebook 24/11/2016)

1.- Objecte del concurs
Aquest concurs està organitzat per Teresa Saborit i es realitzarà entre tots els usuaris que participin a l’esdeveniment objecte del concurs (https://www.facebook.com/events/315864552133933) per optar als premis de:
1.a) Concurs «Trivial» => 14 postals de Nadal de Metges sense fronteres (dues postals per cada una de les set preguntes del trivial).
1.b) Concurs «Sorteig» => 1 exemplar signat del llibre «Els llops ja no viuen als boscos».

2.- Àmbit del concurs
El següent concurs es durà a terme a l’esdeveniment obert per la pàgina de Facebook del llibre «Els llops ja no viuen als boscos» entre tots els que hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi (https://www.facebook.com/events/315864552133933). Només s’hi pot participar des de l’Estat espanyol.

3.- Durada del concurs
La participació en aquest concurs s’iniciarà el 24 de novembre del 2016 a les 18:05 i finalitzarà el mateix dia a les 19:12. Els participants disposaran de 7 minuts per respondre a cadascuna de les preguntes del trivial i no s’admetran participacions fora d’aquest termini. Els guanyadors es comunicaran al mur de Facebook de l’esdeveniment el mateix 24 de novembre al vespre, una vegada finalitzat el període de participació.

4.- Requisits i dinàmica de participació
Entraran en el concurs totes les persones físiques que que participin a l’esdeveniment objecte del concurs responent a 1 o més de les 7 preguntes del trivial convocat en motiu de la presentació del booktrailer del llibre «Els llops ja no viuen als boscos».

5.- Premi
Els premis que es repartirant durant el concurs seran 14 postals de Nadal de Metges sense fronteres i 1 llibre signat d’ «Els llops ja no viuen als boscos». Els premis continguts en aquesta promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició dels guanyadors, ni totalment ni parcial.

6.- Assignació de premis
Les persones guanyadores seran:
6.a) Concurs «Trivial» => El primer participant que endevini la resposta correcta a cadascuna de les 7 preguntes plantejades rebrà de regal 2 postals de Nadal de Metges sense fronteres (cada participant només podrà guanyar aquest premi un cop: si el més ràpid a respondre una pregunta ja havia estat el més ràpid a respondre una pregunta anterior, el premi passarà al segon més ràpid i així successivament fins que el premi recaigui en un participant que encara no l’hagués guanyat). Els participants tindran 7 minuts per respondre a cadascuna de les preguntes del trivial i cada un d’ells tindrà una única oportunitat per cada pregunta (si envien més d’una resposta, només serà vàlida la primera). Si ningú no endevina la resposta correcta dins del termini establert, o si no es rep cap resposta vàlida, les 2 postals de Nadal se sortejaran entre tots els participants que hagin respost a aquella pregunta mitjançant una tria aleatòria de la web random.org
6.b) Concurs «Sorteig» => Tots els participants que responguin a 1 o més preguntes del trivial, tant si encerten la resposta correcta com si no, entraran en el sorteig per guanyar un exemplar dedicat d’«Els llops ja no viuen als boscos». Cada participant tindrà tantes participacions com preguntes hagi respost. El llibre se sortejarà entre els participants mitjançant una tria aleatòria de la web random.org
Els noms dels guanyadors es publicaran al mur de Facebook de l’esdeveniment (https://www.facebook.com/events/315864552133933).

7.- Protecció de dades de caràcter personal
La participació en el present concurs implica la recollida de les dades necessàries per gestionar aquesta participació (nom, cognoms i e-mail). Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i el posterior enviament dels premis als guanyadors. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu electrònic a teresa.saborit@lallibretavermella.cat.

8.- Drets d’imatge
Tenint en compte la finalitat promocional d’aquest concurs, el guanyador accepta expressament, pel simple fet de participar, que el seu nom i la seva imatge puguin ser utilitzats per informar sobre el resultat d’aquest concurs.

9.- Limitació de responsabilitat
Els organitzadors es reserven el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per als organitzadors ni dret a indemnitzacions.

10.- Dipòsit de les bases
Les bases es poden consultar aquí: www.lallibretavermella.cat/Booktrailer-Els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-Llibre_guanyador_premi_7_lletres-Teresa_Saborit-Presentacio_oficial_Facebook-Bases_legals_trivial

11.- Altres condicions.
1. La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per part dels participants. 2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El compliment de les bases està regit per la legislació espanyola. 3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les bases suposarà l’exclusió del participant. 4. Els organitzadors es reserven el dret d’excloure els participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs. 5. Ni Facebook ni Metges sense fronteres no patrocinen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni hi estan associats.